Informace k zápisům
do jeslí a školek

Výsledky přijímacího řízení do MŠ na šk. rok 2024-25

01 nepřijat do MŠ / přijat do DS

02 nepřijat

03 přijat do MŠ

04 přijat do MŠ

05 nepřijat

06 přijat do MŠ

07 nepřijat do MŠ / přijat do DS

08 nepřijat

09 nepřijat

10 nepřijat

11 nepřijat do MŠ / přijat do DS

12 přijat do MŠ

13 nepřijat

14 přijat do MŠ

15 nepřijat do MŠ / přijat do DS

16 nepřijat

17 nepřijat


Jednou z podmítek přijetí dítěte je, se rodič přijde seznámit s pedagogikou Montessori a přístupem školy a dětských skupin k výchově a vzdělávání.


Zápis do jeslí (dětské skupiny)

Podmínky pro přijetí

Rodič

Dítě

Pokud máte zájem, aby vaše dítě docházelo do našich jesliček, zvolte následující postup:

 1. Navštivte nás a prohlédněte si prostředí tříd pro batolata.
 2. Alespoň jeden z rodičů absolvuje přednášku Co je Montessori.
 3. Poté si domluvte osobní schůzku na tel. 797 604 494.

Přednost dáváme:

 • dětem, jejichž rodiče jsou ochotni s námi úzce spolupracovat ohledně vývoje dítěte
 • zájemcům o celotýdenní docházku
 • zájemcům o pokračování předškolního vzdělávání v našich MŠ.

Dokumenty

 • S rodiči podepisujeme smlouvu o péči v dětské skupině. 
 • Dítě musí být řádně očkováno
 • Jeden z rodičů dokládá postavení na trhu práce.
 • Rodiče poskytnou zdravotní a osobní informace o dítěti.

Dokumenty obdržíte po osobním setkání.

 • Dítě zvládne odloučení od rodičů.
 • Dítěti musí být alespoň 18 měsíců (zároveň k 1. 9. 2023 dítěti ještě nejsou 3 roky)
 • Dítě stabilně chodí a ruce má volné pro činnosti.
 • Dítě se samo nají.
 • S plenkami se počítá. Pokud trénujete na nočník, budeme s vámi úzce spolupracovat, aby to doma a u nás bylo stejné.
 • Nemusí umět mluvit – domluvíme se i s nemluvňaty :)
 • Doma je dítě rodiči podporováno k samostatnosti a nezávislosti.

Co je dětská skupina?

Dětské skupiny zajišťují péči o děti již od jednoho roku v kvalitních a přitom cenově dostupných zařízeních.
Umožní vám umožní lépe sladit péči o rodinu s pracovními povinnostmi, poskytují péči v menších skupinkách dětí a mohou vycházet vstříc individuálním potřebám dětí. Dětské skupiny fungují na neziskové bázi.

Za každé dítě navštěvující dětskou skupinu si můžete uplatnit slevu na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok.

Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je upraveno zákonem o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a dalšími předpisy. Dětské skupiny eviduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Podmínkou umístění dítěte v dotované DS je potvrzení o uplatnění (jednoho z) rodičů na trhu práce.

Dětská skupina vs. rodičovská dovolená

Pokud je vaše dítě starší dvou let, není žádné omezení pro docházku dítěte do předškolního zařízení. Váš rodičovský příspěvek tím není dotčen.

Je-li dítě mladší dvou let, musíte pro přiznání rodičovského příspěvku splnit podmínku celodenní osobní péče. Ta se považuje za splněnou (ve znění § 31 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb.) pokud zdravé dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci.

Zápis do mateřské školy

Řádný zápis pro šk. rok 2024/25

Ředitelka Montessori mateřské školy a klubu Kladno, z. s., se sídlem V. Burgra 136, Kladno a pracovištěm mateřské školy: Obránců míru 2666, Kladno (dále jen MŠ) vyhlašuje zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/25.

Zápis proběhne 9. a 10. května 2024 vždy v 8-16 hod. na adrese naší kanceláře Ant. Suchého 2310, Kladno.

Rezervujte si čas telefonicky (t. 797 604 494), abyste nemuseli čekat. Děkujeme za pochopení.

Zákonný zástupce dítěte k zápisu donese:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz nebo u cizinců doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR k prokázání totožnosti
 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení níže)
 • potvrzení lékaře

Doporučujeme rodičům dostavit se k zápisu společně s dítětem.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy do 1. 6. 2024 – rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 20 dnů.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude předáno osobně zákonnému zástupci při podpisu Dohody mateřské školy se zákonným zástupcem o poskytnutí předškolního vzdělávání.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno do datové schránky nebo zásilkou do vlastních rukou žadatele.

Termín nahlížení do spisu je stanoven na středu 15. 5. 2024 mezi 8-9 hod. Je třeba se předem objednat na mailu: info@montessorikladno.cz

V Kladně, 29. 1. 2024 | Petra Líbová, ředitelka

Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy

 • K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku.
 • MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 34 odst. 5 zákona č 561/2004 Sb, Školský zákon a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví). Pouze pokud dítě patří do skupiny, pro kterou je předškolní vzdělávání povinné, lze do MŠ přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
 • Podmínkou pro přijetí dítěte do naší MŠ je uzavření "Dohody mateřské školy se zákonným zástupcem o docházce dítěte do mateřské školy"

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro šk. rok 2024/25

Pořadí dětí se řídí součtem bodů jednotlivých kriterií: 

 • Dítě k 1. 9. 2024 dosáhlo 3 let věku / 0 nebo 4 body
 • Dítě navštěvovalo naši dětskou skupinu / 0–7 bodů
 • Dítě navštěvovalo náš Montessori klub / 0–4 body
 • Dítě navštěvovalo jiné Montessori zařízení (jesle, MŠ...) / 0–2 body
 • Posouzení předpokladů dítěte pro vzdělávání do MŠ Montessori (na základě pozorování při zápisu: motivace, zaujetí a samostatnost při práci v připraveném prostředí adekvátně věku dítěte / 0–10 bodů

V případě rovnosti bodů přihlížíme k následujícímu (doplňková kritéria):

 • sourozenec dítěte již naši MŠ navštěvuje zákonný 
 • zástupce absolvoval úvodní přednášku o Montessori pedagogice (termíny najdete zde)
 • a nebo rozhoduje los.
K předškolnímu vzdělávání jsou přijaty děti do naplnění stanovené kapacity. Pokud není kapacita MŠ naplněna probíhá další zapisování dětí individuálně. Pořadí dětí se řídí součtem bodů jednotlivých kriterií:

Formuláře